top of page

lesreglement

1.                LESCYCLUS

De te verzorgen lessen worden gegeven door de door Martin Vloemans Tennis Opleiding (MVTO) aangestelde tennistrainers. De lescyclussen worden in overleg tussen de lesnemer en de tennisleraar vastgesteld.

 

2.                LESMOGELIJKHEDEN

De volgende lesmogelijkheden zijn aanwezig:

-         in groepen zoals aangegeven in de beschrijving lesvormen.

-         privé-les: alleen indien mogelijk qua baanbezetting.

 

3.                LESDUUR

De tijdseenheid voor een tennisles is een heel lesuur. De duur van een heel lesuur bedraagt effectief 50

minuten. Overige mogelijkheden zoals aangegeven in de beschrijving lesvormen.

 

4.                LESSCHEMA

De datum, de dag en het tijdstip van tennisles worden door de tennistrainer in overleg met de

lesnemer, zoveel mogelijk vastgesteld op basis van gegevens op het inschrijfformulier. De lesnemer krijgt tijdig bericht van de eerste les. De trainer neemt in die gevallen, waarbij op basis van de inschrijfgegevens geen passende indeling mogelijk is, contact op met de lesnemer voor een andere lesmogelijkheid.

In overleg met de tennistrainer kan een lesnemer ook een eigen lesschema opstellen, indien door variabele werktijden geen vaste tijdafspraken te maken zijn.

 

5.                WIJZE VAN INSCHRIJVING

Alleen lesnemers die het formulier (digitaal/schriftelijk) volledig ingevuld inleveren bij Martin Vloemans Tennis Opleiding komen voor lessen in aanmerking. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

 

6.                VERHINDERING

a.       Niet verschijnen, om welke reden dan ook, is voor rekening van de leerling.

b. Bij privé-les heeft de leerling het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen.

c. Bij groepsles heeft de leerling niet zonder meer het recht een vervanger in zijn/ haar plaats te sturen. Dit ter voorkoming van te grote verschillen in tennisniveau binnen de lesgroep. De tennisleraar beoordeelt dit.

d.       In geval van verhindering van uw tennistrainer worden de lessen ingehaald.

 

7.                UITVALLEN VAN LESSEN

Indien de tennistrainer constateert, dat de lessen door slechte weer- of baanomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, treedt de volgende regeling in werking:

a. Voor alle lessen (zie onder) geldt de regeling: 1e uitval voor rekening van Martin Vloemans Tennis Opleiding (MVTO), 2e uitval voor rekening van leerling, 3e voor MVTO, 4e voor leerling etc.

b. Voor jeugdlessen kan de leraar besluiten tot het geven van een theorieles, die dan als een lesuur wordt aangemerkt.

c.       Lessen die vallen op een Algemene Feestdag worden te allen tijde ingehaald.

 

8.                BETALING

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de lesnemer (bij junioren de ouder/ verzorger) zich akkoord met de volgende betalingswijze:

a.       Bankovermaking binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 

9.                AKKOORDVERKLARING

Indien de leerling (bij junioren de ouder/ verzorger) is ingeschreven verklaart hij/ zij zich automatisch akkoord met het dan geldende Tennislesreglement van Martin Vloemans Tennis Opleiding (MVTO).

 

10.              GESCHILLEN

In geval van geschillen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de tennisleraar in overleg met een advocaat de te volgen procedure vast.

 

11.              BLESSURES

Restitutie van de lesbijdrage is slechts mogelijk met een schriftelijke doktersverklaring en na tijdig overleg. In rekening gebracht worden in ieder geval de basiskosten en de bijdrage voor al genoten lessen.

 

12.              LESVORM EN KOSTEN

De kosten voor tennisles zijn te vinden op het inschrijfformulier. De hoogte van de bedragen is afhankelijk van de lesvorm die u wenst en het aantal lessen binnen een cyclus.

 

De lesgelden zijn onderhevig aan indexering en kunnen mogelijk opnieuw worden vastgesteld.

bottom of page